Organisation

ArbejdsmiljøNETs bestyrelse 2014-2015: Fra venstre:
Jens Kjær-Jensen, Susse Krogh, Thomas Hermann, Charlotte Breinholt, Marianne Mortensen, Carsten Ditlefsen og Jani Aunskjær.


ArbejdsmiljøNET er organiseret i en landsorganisation med tre regioner.

Bestyrelse
Formand Charlotte Breinholt
Næstformand Thomas Hermann
Kasserer Jani Hillebrand Aunskjær
Bestyrelsesmedlem Jens Kjær Jensen
Bestyrelsesmedlem Tine Jeanette Busk
1. suppleant Susse Krogh
2. suppleant Hanne Rohde

Vedtægter


Region Nord
Regionsformand Nord Jens Kjær Jensen
Regionsudvalgsmedlem Rikke Rasmussen
Regionsudvalgsmedlem Erik Jeppesen
Regionsudvalgsmedlem Max Andersen


Region Syd
Regionsformand Syd Tine Jeanette Busk
Regionsudvalgsmedlem Claus Vesterled
Regionsudvalgsmedlem Bent Harding Kristensen
Suppleant Berit Wolmar
Suppleant Pia Jensen


Region Øst
Regionsformand Øst Thomas Hermann
Regionsudvalgsmedlem Henrik Bak Hoffmann
Regionsudvalgsmedlem Susse Krogh
Regionsudvalgsmedlem Jan Krustrup Nielsen
Regionsudvalgsmedlem Rikke Fatum
Suppleant Uffe Holm
Suppleant Mette Maribo Høgsbro


Sekretariat
Sekretær Anne-Sofie Tafdrup
Journalist Søren Dam


Vedtægter

Vedtægter for Foreningen ArbejdsmiljøNET

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1
Foreningens navn er ArbejdsmiljøNET.

ArbejdsmiljøNET er en forening bestående af virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle.

 Foreningen er upolitisk og landsdækkende med hjemsted i Virum.

§ 2
Foreningens formål er:

 – at medvirke til, at interne arbejdsmiljøprofessionelle opnår en høj faglig viden og ekspertise om sikkerhed, sundhed og miljø

- at stimulere til metodeudvikling i såvel internt som eksternt miljøarbejde

- at medvirke til erfaringsudveksling mellem medlemmer, myndigheder og organisationer herunder

- at medvirke til netværksdannelse blandt medlemmerne

- at arrangere møder, konferencer og kurser om sikkerhed, sundhed og miljø

- at samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger i ind- og udland om sikkerhed og sundhed i såvel internt som eksternt miljøarbejde.

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages offentlige og private virksomheder repræsenteret ved deres arbejdsmiljøprofessionelle medarbejdere/ledere. En virksomhed kan have flere medlemskaber. Øvrige personer, som er beskæftiget med at udvikle eller lede arbejdet med virksomhedens sikkerhed, sundhed og miljø, kan ligeledes repræsentere denne, når anmodning herom er tiltrådt af et flertal i bestyrelsen.

Endvidere kan autoriserede arbejdsmiljørådgivende virksomheder optages, repræsenteret ved deres ledelse. Ledere af disse virksomheders regionale afdelinger kan også optages. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen. Afslag på ansøgning om medlemskab kan indbringes skriftligt af ansøgeren på førstkommende ordinære generalforsamling.

 Medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastlægges på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling i januar måned.

Såfremt et medlem trods skriftligt påkrav efter forfaldstid ikke betaler kontingent, slettes pågældende som medlem. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af skyldige beløb. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og medlemmet skal ved udmeldelse betale eventuelle skyldige beløb overfor foreningen.

§ 4 Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 5 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af bestyrelsesformand, kasserer og formændene for foreningens 3 regioner. Bestyrelsesformanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år og vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Formændene for foreningens 3 regioner er automatisk medlemmer af bestyrelsen. Regionsformænd kan uddelegere deltagelse i bestyrelsesmøder eller posten som intern tovholder til et andet medlem/suppleant fra regionsudvalget. Hvis en regionsformand vælges som bestyrelsesformand eller kasserer, vælger generalforsamlingen et yderligere bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

 Bestyrelsen vælger en næstformand, fordeler arbejdsopgaverne og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Bestyrelsesformanden og kasserer tegner i fællesskab foreningen i økonomisk sammenhæng.

 Bestyrelsesformanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med 8 dages varsel.

 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- at afholde ordinær generalforsamling én gang årligt

- at administrere foreningens økonomiske midler, herunder at foretage de henlæggelser, der er nødvendige til sikring af driften og evt. nyanskaffelser

- at repræsentere foreningen overfor myndigheder, organisationer og andre foreninger i ind- og udland.

 Bestyrelsen modtager ikke honorarer, men kan efter anmodning få godtgjort rejseudgifter og andre udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter efter bestyrelsens retningslinjer.

§ 6 Regionsudvalg
Foreningen er opdelt i 3 regioner (Nord, Syd og Øst). Afgrænsning af regionerne foretages af bestyrelsen.

§ 7
Hver region ledes af et regionsudvalg, som består af en regionsformand samt 3 medlemmer og 2 suppleanter valgt af og blandt medlemmerne indenfor den pågældende region. Regionsformanden er automatisk medlem af bestyrelsen men kan uddeligere sin deltagelse i bestyrelsesmøder jf. § 5. Valgperioden er 2 år – regionsformand og det ene regionsudvalgsmedlem vælges i lige år og de 2 øvrige i ulige år. Suppleanterne er på valg hvert år. Valgene foretages på regionernes årsmøder, der skal afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Årsmøder indkaldes skriftligt eller ved elektronisk post med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmet på den adresse, som medlemmet har oplyst foreningen jf. dog § 11. Er oplysningerne mangelfulde, har regionsudvalget ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionsudvalgets beretning
4. Indkomne forslag fra regionsudvalg eller medlemmer
5. Valg af regionsformand (og medlem af bestyrelsen), valg af regionsudvalgsmedlem(mer)
og valg af suppleanter
6. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på årsmødet, være regionsudvalgets formand i hænde senest 7 dage før afholdelsen af årsmødet.
Regionsudvalgene har bl.a. følgende opgaver:
– at afholde årsmøde én gang årligt
– at afholde mindst 2 medlemsmøder årligt
– at afholde de nødvendige udvalgsmøder
– via arrangementer at medvirke til netværksdannelse blandt regionens medlemmer.

§ 8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af alle medlemmer.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse skal ske til hvert enkelt medlem med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, dog kræves der til beslutning om foreningens opløsning et særligt flertal jf. § 16.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Med mindre vedtægterne bestemmer andet, sker alle vedtagelser med almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der udsendes referat af generalforsamlingen til alle medlemmer. Referatet underskrives af foreningens formand og dirigenten.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 2 regionsudvalg eller mindst 1/3 af medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal, med angivelse af dagsorden, ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse med 14 dages varsel.
Bestyrelsen indkalder enten skriftligt eller ved elektronisk post til generalforsamlinger ved meddelelse til medlemmet på den adresse, som medlemmet har oplyst foreningen jf. dog § 11. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

§ 9 Dagsorden
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og fremtidige planer
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent
7. Valg til bestyrelse
– formand eller kasserer (på skift hvert andet år)
– evt. bestyrelsesmedlem
– suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

§ 10
Dirigenten vælges ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultaterne heraf. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning eller, hvis blot én af de fremmødte kræver det, ved skriftlig afstemning.

§ 11 Meddelelser
Foreningen kan give alle meddelelser til foreningens medlemmer i henhold til disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Foreningens bestyrelse anmoder foreningens medlemmer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, kan sendes. Alle medlemmer skal sikre, at foreningen er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og det enkelte medlem skal løbende sørge for at ajourføre denne.
Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af foreningens bestyrelse direkte til medlemmerne eller på foreningens hjemmeside.

§ 12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

§ 13 Revision
Revisionen af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
Generalforsamlingen vælger desuden en kritisk revisor. Kritisk revisor har til opgave at kontrollere, at de økonomiske disponeringer er i overensstemmelse med ArbejdsmiljøNETs vedtægter. Bestyrelsen fastlægger sammen med kritisk revisor retningslinjerne for dennes virke. Kritisk revisor udarbejder til den årlige generalforsamling en beretning, der udsendes sammen med årsregnskabet. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

§ 14 Regnskabet følger kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisorpåtegning.

§ 15
Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 16 Foreningens opløsning
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 3/4 flertal. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og forslaget i øvrigt vedtaget med mindst 3/4 flertal, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. På denne ekstraordinære generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 17
Ved foreningens opløsning tilfalder formuen et sundhedsfremmende formål efter generalforsamlingens beslutning.
17. april 2013