1. september 2015Hjælp masters-uddannelse på vej

       

RUC søger hjælp til at etablere uddannelse – du kan hjælpe

Vil du hjælpe med at etablere en ny uddannelse om arbejdsmiljø?
Arbejdslivsuddannelsen på Roskilde Universitet ansøger Uddannelsesministeriet om at oprette en to-årig deltids masteruddannelse i arbejdsmiljø med opstart august 2017.
For at dokumentere uddannelsens behov og relevans i ansøgningen har initiativtagerne lavet en undersøgelse på tre spørgsmål, og du kan hjælpe dem ved at besvare dem samt kommentere og komme med forslag og ønsker.

Du kan besvare spørgsmålene ved at trykke på linket her:
https://survey.ruc.dk/LinkCollector?key=UEC4LPE89P9N

Se en beskrivelse af uddannelsen nedenfor.

Spørgsmål kan rettes til Helge Hvid på hh@ruc.dk

Beskrivelse af Master i Arbejdsmiljø

Formål
Formålet med masteruddannelsen i arbejdsmiljø er at skabe den professionalisering af arbejdsmiljøarbejdet, som virksomhederne oplever et behov for i lyset af arbejdets forandring og lovgivningsreformen om arbejdsmiljøorganisationen Derfor har uddannelsen fokus på at undervise i arbejdsmiljø særlig i relation til organisation og ledelse.

Arbejdsmiljøteori og sikker viden som en forudsætning for at kunne undersøge arbejdsmiljøet er det første ben af uddannelsens tre ben. De studerende skal bibringes denne viden gennem uddannelsen, som det faglige fundament for at indgå i værdiskabende og strategiske forandringer med et arbejdsmiljøperspektiv. Den arbejdsmiljøprofessionelle skal lære at arbejde strategisk med arbejdsmiljø for derigennem at fungere som forandringsagent i samspillet med andre strategiske spillere i organisationen f.eks. erhvervsøkonomiske interesser, HR strategier, forandringsstrategier eller CSR. De studerendes nye viden om innovative, strategiske og deltagerinvolverende forandringsmetoder indad i organisationen er det andet ben i uddannelsens tre ben. Det tredje ben i professionaliseringen er de studerendes viden om de reguleringsmæssige forhold i arbejdsmiljøarbejdet. Det er uddannelsens perspektiv at de studerende skal sættes i stand til at koble det reguleringsmæssige med det forandringsorienterede arbejdsmiljøarbejde.

 1. Semester – Identificering og vurdering af arbejdsmiljøproblemer og udviklingsbehov
  Der undervises i arbejdsmiljøets betydning og påvirkning af arbejdslivets kvalitet, herunder trivsel og sundhed. Den studerende sættes i stand til at udpege, analyse og vurdere væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor det arbejdspsykologiske, arbejdsmedicinske, ergonomiske og kemiske arbejdsmiljø. Dette skal ske gennem faktuel arbejdsmiljøviden, viden om nyere arbejdsmiljøteori og metoder til at kortlægge arbejdsforholdene. Den studerende skal afprøve en konkret metode til kortlægning af arbejdsmiljøet på egen arbejdsplads. På baggrund af indsamlet viden og teori skal den studerende sættes i stand til at udvikle løsningsforslag på konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 2. Semester – Arbejdsmiljø og organisation
  Der undervises i forandringsmetoder i en organisatorisk sammenhæng, og disse metoders styrker og svagheder ift. det arbejdsmiljømæssige indhold. De studerende tilegner sig viden om dialogiske metoder og projektledelse, herunder en handlingsrettet planlægning og facilitering af arbejdsmiljøprojekter i samarbejde med interne og eksterne aktører, forandringsaktører samt specialister. Den studerende skal lære at forholde sig kritisk og reflekterende til organisatoriske muligheder og barrierer samt egen metodiske praksis. Gennem egen arbejdsplads tilvejebringes viden om organisatoriske forhold, herunder arbejdsdeling, workflow, teknologiske- og relationelle forhold, som har afgørende betydning for hvordan der kan arbejdes forandringsmetodisk med arbejdsmiljøforholdene. Den studerende skal kunne identificere og reflektere over indflydelsesmæssige aspekter af arbejdsmiljøarbejdet.

 3. Semester – Regulering af arbejdsmiljøet
  Der undervises i reguleringsmæssige aspekter af arbejdsmiljøarbejdets indretning forstået som myndighedsregulering, partsregulering, netværksregulering og selvregulering. Den studerende skal opnå kendskab til hensigten i de forskellige reguleringsformer og mulighederne for at omsætte reguleringerne til forskellige arbejdsmiljøpraksisser. Der undervises i hvordan den studerende kan samarbejde med interne og eksterne aktører om regulering af arbejdsmiljøet f.eks. krav fra myndigheder eller fagforeninger. Den studerende skal sættes i stand til at formidle reguleringens fordringer, herunder rådgive relevante medarbejdergrupper og ledere samt ved uddannelsestiltag, uddannelsesplanlægning og udvikling af læringsmiljøer.

 4. Semester – Masterprojekt
  Den studerende identificerer og gennemfører et problemorienteret arbejdsmiljøprojekt, der vil have karakter af en praktikrapport, hvor der arbejdes med de tillærte teorier og metoder i praksis. Den studerende skal lære at analysere en konkret problemstilling blandt andet gennem relevant valg af litteratur, metode og teori. Genstandsmæssigt vil det typisk være egen arbejdsplads, men de studerende kan også danne grupper og arbejde med en enkelt arbejdsplads og dermed sikre et godt case valg.

Struktur
Masteruddannelsen er en deltids masteruddannelse over fire semestre, hvor hver af uddannelsens fire semestre svarer til 15 ECTS point. Forberedelse og deltagelse i kursusaktiviteter om de ovenstående faglige emner beslaglægger 50% af de studerendes uddannelsestid. De resterende 50% af tiden knytter sig til projektarbejde, hvor den studerende typisk vil arbejde med relevante problemstillinger fra egen arbejdsplads. Typisk består første halvdel af semestrene med 4 moduler a tre dage med undervisning med tre ugers mellemrum, hvorefter de studerende i resten af semesteret arbejder med deres projekter under vejledning.

Adgangskravene er 2 års relevant erhvervserfaring, samt en kandidat-, bachelor- eller diplomuddannelse, det sidste kan der dispenseres fra.