Vedtægter

Vedtægter for Foreningen ArbejdsmiljøNET

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1
Foreningens navn er ArbejdsmiljøNET.

ArbejdsmiljøNET er en forening bestående af virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle.
Foreningen er upolitisk og landsdækkende med hjemsted, hvor sekretariatet har adresse.

§ 2
Foreningens formål er:
– at medvirke til, at arbejdsmiljøprofessionelle opnår en høj faglig viden og
ekspertise om sikkerhed, sundhed og miljø
– at stimulere til metodeudvikling i såvel internt som eksternt miljøarbejde
– at medvirke til erfaringsudveksling mellem medlemmer, myndigheder og organisationer herunder
– at medvirke til netværksdannelse blandt medlemmerne
– at arrangere møder, konferencer og kurser om sikkerhed, sundhed og miljø
– at samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger i ind- og udland om
sikkerhed og sundhed i såvel internt som eksternt miljøarbejde.

Medlemskab

§ 3
Som medlemmer kan optages personer i offentlige og private virksomheder, der er ansat til at arbejde med det strategiske og/eller operationelle arbejdsmiljøarbejde i en virksomhed.

Personen kan i sit daglige arbejde være beskæftiget med andre områder; miljø, kvalitet, HR eller drift.

Der er to former for medlemskab.
Det personlige medlemskab er et medlemskab, hvor ”personen” (arbejdsmiljølederen) er medlem. Ved det personlige medlemskab følger medlemskabet arbejdsmiljølederen uanset, hvor vedkommende er ansat. Hvis arbejdsmiljølederen ønsker, at arbejdspladsen skal betale medlemskabet, er han/hun ansvarlig for at organisere dette.

Virksomhedsmedlemskabet, der er et medlemskab for virksomheder, der ønsker at have én eller flere arbejdsmiljøledere tilknyttet ArbejdsmiljøNET. Virksomhedsmedlemskabet kan rumme fra 1 til flere medlemmer og aftales med den enkelte virksomhed.

ArbejdsmiljøNET’s bestyrelse fastsætter prispolitik for medlemskab af foreningen.
Medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet forfalder til betaling i januar måned.

Udmelding af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat senest ved udgangen af november året inden, udtrædelsen ønskes effektueret.

§ 3.2.
Som studentermedlemmer kan optages studerende på videregående uddannelser, der i bred forstand uddanner ”fremtidens arbejdsmiljøledere”.
Medlemskabet er personligt.

ArbejdsmiljøNETs bestyrelse fastsætter prispolitik for studentermedlemskab af foreningen. Eventuelt kontingent forfalder til betaling i januar måned.

Den studerende har, ved sin uddannelses afslutning, pligt til at orientere ArbejdsmiljøNET.
Udmelding af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat senest ved udgangen af november året, inden udtrædelsen ønskes effektueret.

§ 3.3.
Medlemskaber, der afviger fra ovenstående skal behandles og godkendes af bestyrelsen, fra gang til gang.

Hæftelse

§ 4
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen
påhvilende forpligtelser.

Bestyrelsen

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer:
• En formand
• En kasserer
• Formændene for foreningens 3 regioner
• To ordinære medlemmer

Samt to suppleanter

Bestyrelsesformanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år og vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Endvidere vælger generalforsamlingen de to ordinære medlemmer for 2 år ad gangen i lige år samt de to suppleanter for 1 år ad gangen hvert år. Den suppleant, der får flest stemmer vælges som 1. suppleant.

Formændene for foreningens 3 regioner er automatisk medlemmer af bestyrelsen. Regionsformændene kan uddelegere deltagelse i bestyrelsesmøder eller posten som intern tovholder til et andet medlem/suppleant fra regionsudvalget. Hvis en regionsformand vælges som bestyrelsesformand eller kasserer, vælger generalforsamlingen et yderligere bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Bestyrelsen vælger selv en næstformand på første møde, fordeler arbejdsopgaverne og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Suppleanterne deltager alene i bestyrelsesmøderne, når en eller flere bestyrelsesmedlemmer melder forfald.

Bestyrelsesformanden og kasserer tegner i fællesskab foreningen i økonomisk sammen-hæng. Bestyrelsesformanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med 8 dages varsel.

Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:
– at afholde ordinær generalforsamling én gang årligt
– at administrere foreningens økonomiske midler, herunder at foretage de
henlæggelser, der er nødvendige til sikring af driften og evt. nyanskaffelser.
– at repræsentere foreningen overfor myndigheder, organisationer og andre foreninger i
ind- og udland.

Bestyrelse og suppleanter modtager ikke honorarer, men kan efter anmodning få godtgjort rejseudgifter og andre udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter efter bestyrelsens retningslinjer.

Regionsudvalg

§ 6
Foreningen er opdelt i 3 regioner (Nord, Syd og Øst). Afgrænsning af regionerne foretages af bestyrelsen.

§ 7
Hver region ledes af et regionsudvalg, som består af en regionsformand samt 3 medlemmer og 2 suppleanter valgt af og blandt medlemmerne indenfor den pågældende region. Regionsformanden er automatisk medlem af bestyrelsen, men kan uddelegere sin deltagelse i bestyrelsesmøder jf. § 5.
Valgperioden er 2 år – regionsformand og det ene regionsudvalgsmedlem vælges i lige år og de 2 øvrige i ulige år. Suppleanterne er på valg hvert år. Valgene foretages på regionernes årsmøder, der skal afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Årsmøder indkaldes skriftligt eller ved elektronisk post med mindst 14 dages varsel ved
meddelelse til medlemmet på den adresse, som medlemmet har oplyst foreningen jf. dog § 11. Er oplysningerne mangelfulde, har regionsudvalget ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionsudvalgets beretning
4. Indkomne forslag fra regionsudvalg eller medlemmer
5. Valg af regionsformand (og medlem af bestyrelsen), valg af regionsudvalgs-
medlem(mer) og valg af suppleanter
6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på årsmødet, være
regionsudvalgets formand i hænde senest 7 dage før afholdelsen af årsmødet.

Regionsudvalgene har bl.a. følgende opgaver:
– at afholde årsmøde én gang årligt
– at afholde mindst 2 medlemsmøder årligt
– at afholde de nødvendige udvalgsmøder
– via arrangementer at medvirke til netværksdannelse blandt regionens medlemmer

Generalforsamling

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af alle medlemmer. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse skal ske til hvert enkelt medlem med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, dog kræves der til beslutning om foreningens opløsning et særligt flertal jf. § 16.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Med mindre vedtægterne bestemmer andet, sker alle vedtagelser med almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der udsendes referat af generalforsamlingen til alle medlemmer. Referatet underskrives af foreningens formand og dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens
beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 2 regionsudvalg eller
mindst 1/3 af medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal, med
angivelse af dagsorden, ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse med 14 dages varsel.

Bestyrelsen indkalder enten skriftligt eller ved elektronisk post til generalforsamlinger ved meddelelse til medlemmet på den adresse, som medlemmet har oplyst foreningen jf. dog § 11. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

Dagsorden

§ 9
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og fremtidige planer
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent
7. Valg til bestyrelse
– formand eller kasserer (på skift hvert andet år)
– evt. bestyrelsesmedlem
– suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

§ 10
Dirigenten vælges ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultaterne heraf.
Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning eller, hvis blot én af de fremmødte kræver det, ved skriftlig afstemning.

Meddelelser

§ 11
Foreningen kan give alle meddelelser til foreningens medlemmer i henhold til disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Foreningens bestyrelse anmoder foreningens medlemmer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, kan sendes. Alle medlemmer skal sikre, at foreningen er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og det enkelte medlem skal løbende sørge for at ajourføre denne. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af foreningens bestyrelse direkte til medlemmerne eller på foreningens hjemmeside.

Vedtægtsændringer

§ 12
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en
generalforsamling.

Revision

§ 13
Revisionen af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt
statsautoriseret revisor. Generalforsamlingen vælger desuden en kritisk revisor.
Kritisk revisor har til opgave at kontrollere, at de økonomiske disponeringer er i
overensstemmelse med ArbejdsmiljøNET’s vedtægter. Bestyrelsen fastlægger sammen med kritisk revisor retningslinjerne for dennes virke.
Kritisk revisor udarbejder til den årlige generalforsamling en beretning, der udsendes sammen med årsregnskabet.
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

§ 14
Regnskabet følger kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisorpåtegning.

§ 15
Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Foreningens opløsning

§ 16
Til foreningens opløsning kræves, at mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst ¾ flertal.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og forslaget i øvrigt vedtaget med mindst ¾ flertal, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. På denne ekstraordinære generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 17
Ved foreningens opløsning tilfalder formuen et sundhedsfremmende formål efter
generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. april 2019