Vedtægter

Vedtægter for Foreningen ArbejdsmiljøNET

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1
Foreningens navn er ArbejdsmiljøNET.

ArbejdsmiljøNET er en forening bestående af virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle.
Foreningen er upolitisk og landsdækkende med hjemsted, hvor sekretariatet har adresse.

§ 2

Foreningens formål er:

 • at medvirke til, at arbejdsmiljøprofessionelle opnår en høj faglig viden og ekspertise om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • at stimulere til metodeudvikling inden for disse områder
 • at medvirke til erfaringsudveksling mellem medlemmer, myndigheder og organisationer herunder
  • at medvirke til netværksdannelse blandt medlemmerne
  • at arrangere møder, konferencer og kurser om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
  • at samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger i ind- og udland inden for foreningens virkefelt.

 

Medlemskab

§ 3

Som medlemmer kan optages personer i offentlige og private virksomheder, der er ansat til at arbejde med det strategiske og/eller operationelle arbejdsmiljøarbejde i en virksomhed.

Personen kan i sit daglige arbejde være beskæftiget med andre områder som miljø, kvalitet, HR eller drift.

Der er to former for medlemskab:

 1. Det personlige medlemskab følger vedkommende uanset, hvor den arbejdsmiljøprofessionelle er ansat. Såfremt arbejdspladsen betaler for medlemskabet, er medlemmet selv ansvarlig for at organisere dette.
 2. Virksomhedsmedlemskabet er for virksomheder, der ønsker at have én eller flere arbejdsmiljøprofessionelle tilknyttet ArbejdsmiljøNET. Virksomhedsmedlemskabet kan rumme fra ét til flere medlemmer og aftales med den enkelte virksomhed.

ArbejdsmiljøNETs bestyrelse fastsætter prispolitik for medlemskab af foreningen.

Medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet forfalder til betaling i januar måned.

Udmelding af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat senest ved udgangen af november året inden, udtrædelsen ønskes effektueret.

§ 3.2.

Som studentermedlemmer kan optages studerende på videregående uddannelser, der i bred forstand uddanner ”fremtidens arbejdsmiljøprofessionelle”.

Medlemskabet er personligt.

ArbejdsmiljøNETs bestyrelse fastsætter prispolitik for studentermedlemskab af foreningen. Eventuelt kontingent forfalder til betaling i januar måned.

Den studerende har ved sin uddannelses afslutning pligt til at orientere ArbejdsmiljøNET.

Udmelding af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat senest ved udgangen af november året inden, udtrædelsen ønskes effektueret.

Hæftelse

§ 4
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen
påhvilende forpligtelser.

Bestyrelsen

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer:

 • En formand
 • En næstformand
 • En kasserer
 • Fire ordinære medlemmer, der i videst muligt omfang har en geografisk spredning samt
 • To suppleanter.

Bestyrelsesformanden er på valg i lige år. Næstformanden og kassereren er på valg i ulige år. Endvidere vælger generalforsamlingen to af de fire ordinære medlemmer for to år ad gangen i lige år og de to andre i ulige år. De to suppleanter vælges for et år ad gangen hvert år. Generalforsamlingen vælger rækkefølgen af suppleanterne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesformanden og kasserer tegner i fællesskab foreningen i økonomisk sammenhæng.

Bestyrelsesformanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med 8 dages varsel.

Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

 • at afholde ordinær generalforsamling én gang årligt
 • at administrere foreningens økonomiske midler, herunder at foretage de henlæggelser, der er nødvendige til sikring af driften og evt. nyanskaffelser
 • at repræsentere foreningen overfor myndigheder, organisationer og andre foreninger i
  ind- og udland
 • at understøtte det lokale arbejde i foreningen gennem sparring og support til netværksgrupper eller arbejdsgrupper nedsat efter tema eller geografi.

Bestyrelse og suppleanter modtager ikke honorarer, men kan efter anmodning få godtgjort rejseudgifter og andre udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter efter bestyrelsens retningslinjer.

Generalforsamling

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af alle medlemmer. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse skal ske til hvert enkelt medlem med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, dog kræves der til beslutning om foreningens opløsning et særligt flertal jf. § 16.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Med mindre vedtægterne bestemmer andet, sker alle vedtagelser med almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der udsendes referat af generalforsamlingen til alle medlemmer. Referatet underskrives af foreningens formand og dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal, med angivelse af dagsorden, ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse med 14 dages varsel.

Bestyrelsen indkalder enten skriftligt eller ved mail til generalforsamlinger ved meddelelse til medlemmet på den adresse, som medlemmet har oplyst foreningen jf. dog § 11. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

Dagsorden

§ 7

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og fremtidige planer
 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent
 7. Valg til bestyrelse:
  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Fire medlemmer, der i videst muligt omfang har en geografisk spredning samt
  • To suppleanter.
 1. Valg af ekstern revisor
 2. Valg af intern revisor
 3. Eventuelt

§ 8

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultaterne heraf.

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning eller, hvis blot én af de fremmødte kræver det, ved skriftlig afstemning.

For at kunne stemme på generalforsamlingen er det en forudsætning, at man har været medlem i minimum en måned og i givet fald kan fremvise relevant dokumentation for indbetaling af kontingent.

Meddelelser

§ 9

Foreningen kan give alle meddelelser til foreningens medlemmer i henhold til disse vedtægter ved mail, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Foreningens bestyrelse anmoder foreningens medlemmer om en mail, hvortil meddelelser, kan sendes.

Alle medlemmer skal sikre, at foreningen er i besiddelse af den korrekte mail, og det enkelte medlem skal løbende sørge for at ajourføre denne. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af foreningens bestyrelse direkte til medlemmerne via mail eller nyhedsbrev eller på foreningens hjemmeside.

Vedtægtsændringer

§ 10

Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Disse afgivne stemmer skal udgøre 2/3 af foreningens medlemmer.

Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest fire uger efter den ordinære generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende skal godkende ændringerne. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes online.

Revision

§ 11

Revisionen af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor inden for de af loven fastsatte rammer.

Generalforsamlingen vælger desuden en intern revisor. Intern revisor har til opgave at kontrollere, at de økonomiske disponeringer er i overensstemmelse med ArbejdsmiljøNETs vedtægter.

Bestyrelsen fastlægger sammen med intern revisor retningslinjerne for dennes virke. Intern revisor udarbejder til den årlige generalforsamling en beretning, der udsendes sammen med årsregnskabet.

Revisorerne vælges for et år ad gangen.

§ 12

Regnskabet følger kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisorpåtegning.

§ 13
Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Foreningens opløsning

§ 14

Til foreningens opløsning kræves, at mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst ¾ flertal.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og forslaget i øvrigt vedtaget med mindst ¾ flertal, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. På denne ekstraordinære generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 15
Ved foreningens opløsning tilfalder formuen et sundhedsfremmende formål efter
generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. maj 2023